Hensynet til barnets beste legitimerer ikke mer maktbruk

Vilkårene for å internere barn er i dag svært strenge. Utlendingsloven fastslår at utlendinger kan interneres dersom de har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse og dersom det er fare for at vedkommende vil unndra seg uttransportering. Vedrørende barn må dette være «helt avgjørende som en siste utvei», jf. utlendingsloven § 106 c første ledd.

Justits- og beredskapsdepartementet la nylig frem Prop. 103 L (2022-2023) hvor de foreslår å endre paragrafen slik at fristene for politiets internering av barn utvides til «dagen etter pågripelsen». Det foreslås videre å tydeliggjøre i loven at barnets beste kan tale for å bruke noe lenger tid på forberedelse av uttransporteringen, og at dette etter en konkret vurdering også kan gi adgang til å holde den mindreårige lenger enn til dagen etter pågripelsen.

Nå reagerer ICJ Norge på at verken Tilsynsrådet for Trandum eller ICJ Norge ble invitert til å avgi høringsuttalelse. Dette hadde vært naturlig sett i lys av at ICJ Norge er en frivillig juristorganisasjon med et eget fagutvalg for humanitær- og flyktningrett, og for barns rettigheter.

ICJ Norge forbeholder seg imidlertid retten til å sende inn et innspill til komiteens postmottak, hvor lovforslaget om den utvidede adgangen til frihetsberøvelse av mindreårige kommenteres. Etter ICJ Norges syn snur regjeringen, med ubetinget støtte av Politidirektoratet (POD) og Polititets utlendingsenhet (PU), med sin argumentasjon, barnekonvensjonen på hodet og bruker den mot barn.

Videre reagerer ICJ Norge på regjeringens dobbeltkommunikasjon, hvor den overfor Stortinget ikke nevner eller problematiserer at den norske staten i Borgarting lagmannsrett har vært dømt for alvorlige menneskerettskrenkelser og nylig er dømt for krenkelse av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter ved frihetsberøvelse av mindreårige, samtidig som regjeringen i svarbrev til FNs menneskerettskomite ikke nevner at regjeringen har fremmet lovforslag om igjen å utvide adgangen til frihetsberøvelse av mindreårige. Stortinget er dermed ikke gitt et tilstrekkelig opplyst grunnlag for å kunne vurdere selvstendig de menneskerettslige konsekvensene av at lovforslaget blir vedtatt.

ICJ Norge anmoder Stortinget om å ikke vedta lovforslaget, da det vil innebære en stor risiko for nye menneskerettskrenkelser overfor mindreårige.

Saken er oppdatert 01.06.2023.

Del innlegget: