Åpent brev – Norge må fryse overføringer til polske myndigheter

ICJ-Norge sendte 16. september et åpent brev til Regjeringen og partiene på Stortinget, hvor vi ber norske myndigheter stanse alle utbetalinger av EØS-midler til Polen, med unntak av midlene som er øremerket sivilsamfunnet og som forvaltes av Batory Foundation. Brevet med vedlegg kan leses i sin helhet nederst i saken.

Rettsstaten i Polen brytes stadig ned med virkning for de sivile og politiske rettighetene i landet, og ICJ-Norge har ved flere anledninger uttrykt bekymring for denne utviklingen. I dette brevet gir vi en dokumentert beskrivelse av av situasjonen i Polen, og hvorfor det vil være uforsvarlig å fortsette ordningen med utbetaling av EØS-midler som støtter den autoritære polske regjeringen. Utbetalingene av EØS-midler skal etter planen videreføres i perioden 2022-2029.

Det påpekes spesielt at utviklingen ikke bare påvirker tilstandene innad i landet, men også det europeiske samarbeidet – et samarbeid som er fundert på felles minstekrav til en fungerende rettsstat. ICJ-Norge skriver i brevet at «EØS-midlene er Norges viktige bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. I bunnen av utbetalingen av EØS-midler ligger EØS-avtalen som gjenspeiler europeiske demokratiske verdier som rettsstatsprinsipper, ytringsfrihet, likestilling og rettigheter for sårbare grupper.»

Samtidig er det dokumentert misbruk av fondsmidler av den polske regjeringen og justissektoren, som har ført til at blant annet den største polske dommerforeningen Iustitia, som er politisk uavhengig av polske myndigheter, har frarådet videre overføringer til polske myndigheter fordi det “can lead to final destruction of the democratic mechanisms in our country, and consequently to actual elimination of Poland from the circle of European values”. Norske midler kan med andre ord medvirke til endelig å ødelegge det polske demokratiet. 

På denne bakgrunn står Norge på trygg folkerettslig og EØS-rettslig grunn om Norge fryser alle utbetalinger av EØS-midler til den polske stat, inntil situasjonen i Polen blir tilstrekkelig utbedret.

Les hele saken med vedlegg under:

Åpent brev – Norge må fryse overføringer til polske myndigheter

Vedlegg 1 – Utvalgte rapporter og analyser

Vedlegg 2 – Appeal to the Norwegian Government

Del innlegget: