Sivilsamfunnets rettsstatsmelding for 2023

Rettsstatsmeldingen gir en indikasjon på hvordan den norske rettsstaten oppleves i hverdagen, basert på innspill fra 22 sivile organisasjoner. ICJ ga innspill på flere av punktene, blant annet overprøving av forvaltningsvedtak, pressefrihet, skjerming i psykiatrien, menneskerettslige utfordringer i barnevernssaker og rettssikkerhet for studenter. Samtlige innspill ble tatt med i meldingen.

Sak om tvangsmedisinering inn for Høyesterett

I juni 2022 gikk Inger-Mari Eidsvik og Merete Nesset til søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene, med ICJ-Norge som partshjelper. Sakene skal nå få avklaring i Høyesterett. 

Hensynet til barnets beste legitimerer ikke mer maktbruk

Justis- og beredskapsdepartementet la nylig frem et lovforslag om å endre utlendingsloven slik at fristene for politiets internering av barn utvides. ICJ Norge mener at regjeringen bruker barnekonvensjonen mot barnets beste.

Anmodning om spesialdomstol for å rettsforfølge krigen i Ukraina

President for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, uttalte onsdag forrige uke at det er et behov for å opprette en spesialdomstol som skal etterforskje og rettforfølge Russlands angrepskrig mot Ukraina. Hun foreslo to alternative organiseringer av et Ukraina-tribunal. Styreleder i ICJ Norge, Terje Einarsen, omtaler von der Leyens uttalelse som et «gjennombrudd». Et Ukraina-tribunal vil […]

Rettsstaten under sterkt press i Polen

Det er fremdeles engasjement rundt menneskerettighetssituasjonen i Polen. ICJs fagutvalgsmedlem Malgorzata Cyndecka har belyst temaet knyttet til domstolenes uavhengighet i norsk offentlighet, blant annet gjennom deltakelse i panelsamtaler i forbindelse med fremvisningen av dokumentarfilmen Judges Under Pressure. Fremvisningen fant sted under BIFF-festivalen i oktober 2022, og dokumentaren skildrer hvordan dommeren Igor Tuleya og hans kollegaer […]