Spørsmålet om frys av EØS-midler til Polen skal avgjøres av Stortinget

ICJ-Norge har arbeidet for at Norge skal slutte å understøtte den polske regjeringen med EØS-midler samtidig som polske myndigheter fortsetter å underminere rettsstat, demokrati og menneskerettigheter. Vi støtter derfor Venstres forslag om å be regjeringen fryse alle EØS-midler til polske myndigheter for 2022 (over 1,5 milliarder), mens midlene som går direkte til polsk sivilsamfunn (ca. 3 prosent) fortsetter. Forslaget skal drøftes og avgjøres i Stortinget 1. mars 2022.

ICJ-Norge sendte i denne anledning et brev til regjeringen 30. desember 2021 med to vedlegg, se nedenfor. Brevet fikk følgende svar fra Utenriksdepartementet:

«Det vises til e-post av 30.12.21 sendt statsministeren, finansministeren og utenriksministeren. Henvendelsen besvares av UD som fagansvarlig departement.
Vi viser samtidig til utenriksministerens svar datert 20. desember 2020 på en liknende henvendelse fra dere 22. oktober.

Som utenriksministeren skrev i dette brevet, deler hun ICJs bekymring for demokratiets og rettsstatens kår i en rekke europeiske land, inkludert i Polen. Det er et viktig prinsipp at Norge ikke under noen omstendigheter skal finansiere programmer og prosjekter i Polen som bidrar til å undergrave grunnleggende verdier, demokrati og rettsstat. Vi gjør fortløpende vurderinger av utviklingen sammen med de andre giverlandene og norske programpartnerne. I tillegg varslet utenriksministeren i sin redegjørelse til Stortinget om viktige EU- og EØS-spørsmål 23. november, at Utenriksdepartementet vil gjennomgå hele programsamarbeidet med Polen under EØS-midlene. Formålet med denne er blant annet å sikre økt overvåkning og kontroll med Norges bidrag for å forsikringer om at norsk støtte ikke brukes til å undergrave de verdiene som avtalene om EØS-midlene bygger på.

Denne gjennomgangen pågår i disse dager. Med disse forbehold og presiseringer gjennomføres EØS-middelfinansierte programmer og prosjekter i Polen som normalt.»

Her kan du lese ICJ sitt brev til Regjeringen med tilhørende vedlegg:

ICJ brev til Regjeringen 30.12.21

Del innlegget: