Dommere og juristers uavhengighet

Fagutvalget for dommeres, advokaters og påtalejuristers uavhengighet arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til de grunnleggende forutsetningene for individets rettssikkerhet, herunder domstolenes konstitusjonelle funksjon som uavhengig og upartisk kontrollør av lovers samsvar med Grunnloven og internasjonale rettsforpliktelser og av beslutninger truffet av den utøvende makt (forvaltningen).

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Advokatfullmektig

Carsten Smith Elgesem

Siste nytt

Sivilsamfunnets rettsstatsmelding for 2023

Rettsstatsmeldingen gir en indikasjon på hvordan den norske rettsstaten oppleves i hverdagen, basert på innspill fra 22 sivile organisasjoner. ICJ ga innspill på flere av punktene, blant annet overprøving av forvaltningsvedtak, pressefrihet, skjerming i psykiatrien, menneskerettslige utfordringer i barnevernssaker og rettssikkerhet for studenter. Samtlige innspill ble tatt med i meldingen.

Oppsummering av konferansen «En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter»

Referat fra konferansen som ble arrangert i februar 2023 av ICJ Norge og Forsvar Folkeretten.

Rettsstaten under sterkt press i Polen