Psykiatri og rettsvern

Fagutvalget for psykiatri og rettsvern arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til psykisk helse og bruk av tvang innen helsesektoren og offentlige institusjoner. Utvalgets mandat omfatter også rettsstillingen for personer med nedsatt funksjonsevne, herunder spørsmål om diskriminering. Utvalget har initiert et pro bono rettshjelpprosjekt som støtter sakførsel for domstolene i utvalgte saker.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Jurist

Hege Orefellen

Siste nytt

Folkemord i Gaza – eller kun forbrytelser mot menneskeheten?

Terje Einarsen og Rahman Chaudhry mener at saken som Sør-Afrika har anlagt for ICJ i Haag er mer relevant for flere norske juristers arbeid enn man kanskje skulle tro.

Lovforslag om overvåking – begrenset etter høringsinnspill fra ICJ

ICJ Norge tok til orde for at nytt lovforslag om overvåking var for vidt og skjønnsmessig. Med grunnlag i kritikken fra ICJ og andre aktører, har regjeringen nå lagt frem et revidert lovutkast.

Sivilsamfunnets rettsstatsmelding for 2023

Rettsstatsmeldingen gir en indikasjon på hvordan den norske rettsstaten oppleves i hverdagen, basert på innspill fra 22 sivile organisasjoner. ICJ ga innspill på flere av punktene, blant annet overprøving av forvaltningsvedtak, pressefrihet, skjerming i psykiatrien, menneskerettslige utfordringer i barnevernssaker og rettssikkerhet for studenter. Samtlige innspill ble tatt med i meldingen.