Ytringsfrihet og personvern

Fagutvalget for personvern, kommunikasjonsfrihet og ytringsfrihet arbeider med rettsstatlige og menneskerettslige spørsmål knyttet til vern av individets privatliv og personopplysninger, frihet til å velge kommunikasjonsmåte og frihet til å ytre seg offentlig. Utvalgets mandat omfatter avveining av samfunnshensyn og individuelle rettigheter i Grunnloven, lovgivning og i systemer for informasjonsinnhenting og formidling av personlig informasjon, herunder også tema som kommunikasjonssikkerhet og ytringsfrihetens menneskerettslige grenser.

Fagutvalget står i utgangspunktet fritt til å arbeide med de saker utvalget selv til enhver tid velger å prioritere.

Utvalget ledes av

Advokatpartner

Erlend Balsvik

Siste nytt

Lovforslag om overvåking – begrenset etter høringsinnspill fra ICJ

ICJ Norge tok til orde for at nytt lovforslag om overvåking var for vidt og skjønnsmessig. Med grunnlag i kritikken fra ICJ og andre aktører, har regjeringen nå lagt frem et revidert lovutkast.

Høringssvar: Endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

ICJ-Norge har ved fagutvalget for ytringsfrihet og personvern levert en høringsuttalelse hvor vi stiller oss kritisk til forslaget til endringer i straffeloven mv. om kriminalisering av påvirkningsvirksomhet i samarbeid med utenlandsk etterretning, og bruk av skjulte tvangsmidler i den forbindelse.

Høringssvar – lagring av IP-adresser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om lagring av IP-adresser for å oppklare og hindre alvorlig kriminalitet.