Psykiatri og rettsvern

Arbeidsfelt:

Utvalget fokuserer særlig på bruk av tvang i helsevesenet, men også på andre områder hvor rettsvern er viktig.

Bekjempelse av diskriminering basert på (psykososial) funksjonsnedsettelse er et gjennomgående tema.

Utvalget arbeider blant annet med implementering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), herunder med nødvendige lovreformer for å bringe norsk lovgivning på psykisk helsefeltet i tråd med Norges forpliktelser etter konvensjonen.

Medlemmer:
Hege Orefellen (leder)

Ketil Lund

Helge Hjort

Guri Hestflått Gabrielsen

Erik Bryn Tvedt

Share