Sak om tvangsmedisinering inn for Høyesterett

Eidsvik og Nesset gikk til søksmål mot staten for brudd på menneskerettighetene, herunder EMK art. 3 og art. 8. De hevdet at de hadde blitt utsatt for ulovlig tvangsbehandling i psykiatrien gjentatte ganger. 

Les tidligere sak her.

I sakene, hvor ICJ-Norge stilte som partshjelper, skal nå få sin avklaring i Høyesterett. Det er klart etter at ankeutvalget i slutten av september valgte å henvise ankene fra to tidligere pasienter. Saken ble først omtalt i Rett24. 

Foto: Benjamin Vorland Andersrød/NRK

Det var sommeren 2016 at de to kom i kontakt med ICJ-Norge. På daværende tidspunkt var det oppstartet et pro bono-prosjekt, med tanke på rettslig prøving av saker om tvungent psykisk helsevern. ICJ-Norge har siden da vært partshjelp i den saken som nå verserer i domstolene.

De to tidligere pasientene har lagt ned påstand om erstatning på henholdsvis tre og fem millioner kroner, samt fastsettelsesdom for krenkelse av EMK. Dette har verken tingretten eller lagmannsretten gitt dem medhold i, men nå har altså Høyesteretts ankeutvalg besluttet å slippe søksmålet inn til full prøving.

Høyesteretts egen tittel på saken lyder «Om adgangen til å kreve dom for brudd på EMK er bortfalt fordi det er gått lang tid». Det er altså den rettslige interessen i dom på menneskerettsbrudd som blir temaet.

Del innlegget: