Sivilsamfunnets rettsstatsmelding for 2023

Rettsstatsmeldingen gir en indikasjon på hvordan den norske rettsstaten oppleves i hverdagen, basert på innspill fra 22 sivile organisasjoner. ICJ ga innspill på flere av punktene, blant annet overprøving av forvaltningsvedtak, pressefrihet, skjerming i psykiatrien, menneskerettslige utfordringer i barnevernssaker og rettssikkerhet for studenter. Samtlige innspill ble tatt med i meldingen.

Rettsstaten under sterkt press i Polen

Det er fremdeles engasjement rundt menneskerettighetssituasjonen i Polen. ICJs fagutvalgsmedlem Malgorzata Cyndecka har belyst temaet knyttet til domstolenes uavhengighet i norsk offentlighet, blant annet gjennom deltakelse i panelsamtaler i forbindelse med fremvisningen av dokumentarfilmen Judges Under Pressure. Fremvisningen fant sted under BIFF-festivalen i oktober 2022, og dokumentaren skildrer hvordan dommeren Igor Tuleya og hans kollegaer […]